Smluvní podmínky

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.tonometry.eu
Upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Prodávající (provozovatel obchodu):
Tonometry Pardubice s.r.o.
Jana Palacha 2764
53002 Pardubice
IČ: 287 97 418
Společnost vedena u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 27992

Vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se v případě spotřebitelské smlouvy řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. V jiných případech se vztahy řídí Obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

 

Spotřebitel

Fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Právnická osoba,která jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva

Kupní smlouva nebo Smlouva o dílo, kde kupujícím nebo objednatelem je spotřebitel.

Uzavření kupní smlouvy

Okamžik potvrzení návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Návrhem kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, osobně nebo písemně.

Odstoupení od spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě

 

Spotřebitel, který uzavřel smlouvu za pomoci prostředků vzdálené komunikace, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů.Pro právnické osoby se vše řídí v souladu s Obchodním zákoníkem. Prodávající má právo na náhradu nákladů vynaložených s vrácením zboží. Místo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je sídlo prodávajícího.

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

 

S osobními údaji, které kupujcí poskytne prodávajícímu v rámci návrhu nebo uzavření kupní smlouvy, je nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne bez výslovného souhlasu kupujícího tyto údaje třetím osobám.

Vrácení zboží - reklamace

Objednané zboží je povinen zákazník odebrat, při nepřevzetí si vyhrazujeme právo požadovat náhradu nákladů za zmařené dodání.

Vracení zboží lze provést jen v nalehávých případech - například při zjištění zjevných vad, nebo dodané zboží neodpovídá daňovému dokladu, který je vždy součástí dodíávky. Vracení proveďte po předchozí dohodě do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Toto vrácené zboží musí být nepoužité v originálním a nepoškozeném obalu.

Záruka na dodané zboží se řídí podle obecných předpisů, pro právnické osoby a osoby podnikající se řídí podle Obchodního zákoníku a pro fyzické osoby podle Občanského zákoníku.